Thông tin chung


Mã: Diện tích:
Phòng tắm: Phòng ngủ:
Chi phí: triệu Địa điểm:
Ngày đăng: 03/11/2015

Giới thiệu

3 đối tượng được gia hạn nộp tiền mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước

Theo Thông tư 48/2014/TT-BTC do Bộ Tài chính mới ban hành, có 3 đối tượng được xem xét gia hạn nộp tiền mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước.

Đối tượng được xem xét gia hạn nộp tiền mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước là đối tượng được phép mua nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước (thuộc diện được bán) theo quy định gồm: Thứ nhất, hộ gia đình, cá nhân được mua nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước sau ngày 06/6/2013 (ngày Nghị định số 34/2013/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước có hiệu lực thi hành).

Thứ hai là hộ gia đình, cá nhân đã được mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo Nghị định số 61/CP ngày 05/7/1994 của Chính phủ về mua bán và kinh doanh nhà ở.

Thứ ba là hộ gia đình, cá nhân được tiếp tục mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo Nghị định số 61/CP.

Thông tư nêu rõ, việc xem xét gia hạn nộp tiền mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước đối với 3 đối tượng trên áp dụng đối với các Hợp đồng mua bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước được ký đến ngày 31/12/2014.

Về điều kiện gia hạn nộp tiền mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước, hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng 1 nộp đơn đề nghị mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước từ ngày 06/6/2013 và thực hiện cơ chế, giá bán, thủ tục theo quy định tại Nghị định số 34/2013/NĐ-CP, được xem xét gia hạn đối với số tiền phải nộp theo Hợp đồng mua bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước được ký kết.

Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng thứ 2 được ký kết Hợp đồng mua bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước trước ngày 06/6/2013 mà trong năm 2014 đến thời hạn phải hoàn thành nghĩa vụ tài chính về tiền mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo quy định, được xem xét gia hạn đối với số tiền còn lại phải nộp theo Hợp đồng mua bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước đã ký kết.

Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng 3 nộp đơn đề nghị mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước trước ngày 06/6/2013 nhưng Hợp đồng mua bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước được ký kết sau ngày 06/6/2013 và được áp dụng cơ chế, giá bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê theo Nghị định số 61/CP, được xem xét gia hạn đối với số tiền phải nộp lần đầu theo Hợp đồng mua bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước được ký kết.

Các trường hợp trên được xem xét gia hạn nộp tiền mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước trong thời gian tối đa 24 tháng.

3 đối tượng được gia hạn nộp tiền mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước

Liên hệ

Bất động sản khác